Nascholingsartikel
1 april 2022

Is anesthesie schadelijk voor het brein van het jonge kind?

Talrijke dierstudies en in-vitrostudies hebben aangetoond dat anesthetica nadelige effecten kunnen hebben op de ontwikkeling van jonge hersenen. De nadelige effecten zijn dosisafhankelijk en treden op in specifieke stadia van de hersenontwikkeling. Het exacte mechanisme is nog onduidelijk. Er is weinig klinisch onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van anesthesie bij jonge kinderen op de hersenontwikkeling. Er zijn voornamelijk retrospectieve cohortonderzoeken verricht, maar de resultaten hiervan zijn tegenstrijdig en worden gehinderd door mogelijke confounding. Recent zijn de resultaten verschenen van een gerandomiseerd klinisch onderzoek (de GAS-studie) waarbij geen grote verschillen in neurocognitief functioneren werden gevonden op de leeftijd van twee en vijf jaar tussen pasgeborenen die algehele anesthesie (maximaal één uur) kregen versus spinale anesthesie. Helaas is het nu nog niet goed mogelijk definitief vast te stellen of vroege blootstelling aan langduriger vormen van anesthesie nadelige effecten op de hersenen heeft. Vooralsnog is er echter geen aanleiding om het huidige anesthesiebeleid bij jonge kinderen te wijzigen.